FAQ

Naletěl jste hoaxu, pro kvóty jsem prokazatelně nikdy nehlasoval, viz sjetina hlasování: http://www.votewatch.eu/en/term8-report-of-the-extraordinary-european-council-meeting-23-april-2015-the-latest-tragedies-in-the-medit-7.html#/##vote-tabs-list-1  (23. 5. 2015).

http://www.votewatch.eu/en/term8-the-situation-in-the-mediterranean-and-the-need-for-a-holistic-eu-approach-to-migration-motion-for-r-21.html (12. 4. 2016)

Europoslanci navíc vždy hlasovali pouze o tzv. rezolucích, což je nelegislativní poziční dokument, kdy odhlasované není závazné ani vymahatelné. Kvóty se v EU řeší, protože toto rozhodnutí bylo přijato Radou ministrů, což europoslanci nemohou nijak ovlivnit. Česká republika byla proti, společně ještě se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Zástupci Slovenska s Maďarskem následně podali žalobu u Evropského soudního dvora, protože hlasování mělo být podle nich jednomyslné. Bohužel neuspěli.

Řešením terorismu se Evropský parlament zabýval vždycky, po útocích 11. září 2001 se problematika začala stávat stále důležitější agendou. Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci tehdy přijala Akční plán boje proti terorismu a začal se sestavovat seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristické činnosti v EU i mimo ni. Od té doby v podstatě neuplynul rok, aby nedošlo k nějakému posunu. Zásadní strategické dokumenty přišly v letech 2005, 2010 a 2014. Rok 2016 přinesl také řadu důležitých kroků, například zavedení jmenné evidence cestujících. Už koncem ledna navíc zahájil Europol činnost Evropského protiteroristického centra, které pomáhá sdílet informace mezi členskými státy a poskytuje podporu při vyšetřování teroristických činů.

Rostoucí význam agendy dokládají mj. výdaje, které jdou každý rok v EU na bezpečnost a občanství. V konkrétních číslech byly výdaje navýšeny z 2018,5 mil. EUR v roce 2015, na plánovaných 4052 mil EUR v roce 2016 a pro rok 2017 je předběžně schváleno 4272,4 mil. EUR.

V únoru 2017 také byla schválena tzv. směrnice o boji proti terorismu, jež žádá zavedení povinnosti členských států stíhat činnosti spojené s terorismem, jako je výcvik teroristů, vycestování do zahraničí s cílem účastnit se teroristických operací a financování terorismu. Dále bylo přijato nařízení ukládající členským státům povinnost provádět přísné kontroly všech osob překračujících vnější hranice schengenského prostoru na základě databází Interpolu o ztracených a odcizených dokladech - a to jak při vstupu, tak při výstupu. Více informací mj. zde: http://reklama.denik.cz/reklama/eu-nepodcenuje-problematiku-bezpecnosti-20170404.html

Za zmínku dále určitě stojí i to, že ačkoliv jsme v roce 2015 čelili skutečně masivní migrační vlně, současný stav už vůbec není špatný. Díky dohodě s Tureckem se prakticky zastavila migrace přes tzv. balkánskou cestu a v současné době lze považovat za téměř vyřešenou i situaci ve Středozemním moři. Konkrétní čísla: Zatímco v červnu 2017 dorazilo po moři do Itálie 23 524 lidí, další měsíc to bylo méně než polovina tohoto počtu - 11 461. A pokles počtu migrantů pokračoval i během srpna, a to jen na něco kolem 3700. Více v mém článku Proč se neziskovky tak brání přítomnosti policistů na palubě

V řešení migrace se dále povedlo několik dobrých kroků, konkrétně se zefektivnily identifikační procedury, fungování agentury Frontex, zavedly se nové bezpečnostní prvky a předně se jeví jako funkční už zmíněné bilaterální dohody s Tureckem a Libyí.“

Za největší současný problém bych označil spolupráci neziskových organizací a pašeráků, která byla prokázána teprve nedávno. Zde je nutné mobilizovat síly k potírání tohoto byznysu a v některých krajních případech bych navrhl až zastavení financování a odmítnutí spolupráce na záchranných akcích.

Stále více se také setkáváme s ekonomickými migranty, kteří se vydávají za uprchlíky. V takových situacích by měli být tito lidé odhaleni už v rámci identifikační procedury. Ty, kterým azyl nenáleží, je bezpodmínečně nutné oddělit od těch ostatních a musí být bez jakýchkoli průtahů navráceni, což v dnešní praxi zcela nefunguje a v EP budu dále bojovat za zlepšení.

Nejjednodušším způsobem, jak si se mnou domluvit schůzku, je kontaktovat můj tým v České republice na emailové adrese zdechovsky@zdechovsky.eu. Rád se s Vámi sejdu, ať už jste podnikatel, regionální politik či soukromá osoba, či jen pokud Vás zajímá konkrétní politická oblast nebo máte palčivé otázky, se kterými Vám mohu poradit

V případě, že chcete, abych se zúčastnil Vámi připravované akce, kontaktujte s dostatečným předstihem můj tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu. Pro jednodušší komunikaci nezapomeňte do e-mailu připojit i konkrétní téma a stručný popis připravované akce. Rád se zúčastním i přednášek pro velké skupiny.

Každého čtvrt roku se snažíme dávat příležitost mladým, talentovaným a ambiciózním lidem a vypisujeme výběrové řízení. Aktuální nabídky jsou k nalezení na našich webových stránkách a na sítích. Nenajdete-li na stránkách aktuální nabídku, neváhejte zaslat svůj motivační dopis a životopis přímo na mou emailovou adresu tomas.zdechovsky@ep.europa.eu. Pokud Vás zajímá také stáž v dalších evropských institucích, podívejte se na mé webové stránky, kde jsou publikovány další možnosti stáží: http://www.zdechovsky.eu/odkazy.

Aktuální informace o výsledcích jednání, rozhodnutí a hlasování Evropského parlamentu můžete najít v češtině na oficiálních stránkách Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs. Po otevření záložky „Plenární zasedání“ najdete konkrétní informace o jednáních, výborech i hlasování. Na stránkách je taktéž možné najít podrobné informace týkající se konkrétních aktivit poslanců Evropského parlamentu. Další užitečný odkaz je http://www.votewatch.eu/, kde je možné nalézt přehledné informace o tom, jak který poslanec hlasoval.

Podnikatelé mohou využít hned několik zdrojů financování z EU. První možností je podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů, především v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, případně pak operačního programu Zaměstnanost. K získání prostředků ze strukturálních fondů je nutné podat tzv. projektovou žádost. Bližší informace včetně aktuálních výzev v rámci operačních programů a návodu na vyplnění projektové žádosti naleznete na webovém portálu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další možností získání financí, především pro malé podniky, jsou zvýhodněné úvěry či poskytnutí záruk od bank za podpory Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu a dalších institucí. Bližší informace naleznete na http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_cs.htm.

Můžete také využít možnosti přihlásit se do evropských veřejných zakázek, a to prostřednictvím systému TED (Tenders Electronic Daily), který je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU", vyhrazenou pro evropské veřejné zakázky. TED nabízí bezplatný přístup k obchodním příležitostem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru i v dalších zemích. Oznámení o veřejných zakázkách můžete procházet či vyhledávat v nich a následně je třídit dle země, regionu, obchodního sektoru a mnoha dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve 24 úředních jazycích EU. Systém TED můžete najít na http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Pokud preferujete nejprve osobně probrat možnosti podnikání v Evropě, doporučuji kontaktovat některé z informačních středisek Europe Direct po celé České republice, kde se specializují na poradenství o Evropské unii – viz http://europe-direct.cz/kontakty.

 

Naše kancelář pořádá dvakrát do roka zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu převážně pro studenty středních škol z celé České republiky. Na jaře se studijní cesta zpravidla koná do Bruselu, během podzimu pak do štrasburského sídla. Pokud máte zájem o detailnější informace a podmínky získání, kontaktujte prosím můj tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu.

Poslanec Evropského parlamentu nemá přímé kompetence, kterými by mohl ovlivnit stav české legislativy. V některých konkrétních případech je však možné pomocí dopisu či při osobní schůzce vyzvat kompetentní osoby k činnosti a případnému zlepšení situace.

Jednotný vnitřní trh Evropské unie, jakožto prostor bez vnitřních hranic, který umožňuje volný pohyb osob, služeb a kapitálu, usnadňuje přístup českých firem na trh Evropské unie. Máte-li v úmyslu začít podnikat v jiné zemi EU nebo expandovat do jiné země, můžete se obrátit na příslušné kontaktní místo v daném státě na http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_cs.htm či na síť informačních středisek Europe Direct  http://europe-direct.cz/kontakty , kde vám podají informace o tamních předpisech. Požadavky související se začátkem podnikání se v jednotlivých členských státech liší. Avšak EU členským zemím doporučuje, aby se v této oblasti řídily určitými pravidly, z nichž namátkou zmíníme například založení podniku, které by nemělo trvat déle než 3 pracovní dny. Bližší informace naleznete na http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_cs.htm.

Zavázal jsem se přispívat každý měsíc jednou šestinou svého platu na prospěšné projekty, proto pokud z nějakého důvodu potřebujete finanční podporu, neváhejte se na mě obrátit. Oficiální žádost zašlete na e-mailovou adresu zdechovsky@zdechovsky.eu.

V případě, že máte dotaz týkající se EU, můžete se obrátit na síť informačních středisek Europe Direct. Středisko ve vašem okolí a kontakty naleznete na http://www.europe-direct.cz/. Vaše otázky můžete směřovat také na síť Eurocenter, které zřizuje Úřad vlády a jejichž seznam naleznete na https://www.euroskop.cz/ecms/. Zároveň můžete využít služby Evropského domu v Praze, který kromě užitečných informací nabízí také širokou škálu kulturních akcí a besed. Aktuálně připravované akce naleznete na http://evropskydum.cz/, kde jsou k dispozici i kontakty na zastoupení Evropské komise v ČR a informační kancelář Evropského parlamentu.

Pokud chcete položit svůj dotaz přímo Evropskému parlamentu, můžete tak učinit prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese: https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/askEP.html. Dotaz můžete položit i v českém jazyce, v takovém případě obdržíte odpověď rovněž v češtině.

Otázku na Evropskou komisi můžete odeslat prostřednictvím tohoto formuláře na http://europa.eu/contact/write-to-us/index_cs.htm. Stejně jako v případě EP ji můžete položit v češtině. Pokud chcete kontaktovat Radu či Evropskou radu, můžete na tomto místě: http://www.consilium.europa.eu/cs/contact/general-enquiries/

K dispozici Vám pak také samozřejmě je i naše kancelář.

 

Postup pro podání žádosti o získání dotace z evropských fondů je komplexní proces, který se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

1) Vytvoření projektového záměru

Úplně na úvod je nutné začít vytvořením podrobného projektového záměru, ve kterém přesně stanovíte, na co peníze potřebujete a k čemu je chcete použít. Dále je nutné, aby byl v projektu jasně specifikovaný cíl a aby měl dokument logickou strukturu. V neposlední řadě věnujte dostatečnou pozornost finanční stránce projektu.

2) Nalezení vhodného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš záměr

V úvodu jste stanovili cíl a nyní musíte dle podmínek vypsaných dotačních programů pro dané období najít ten, který nejlépe odpovídá stanovenému cíli Vašeho projektu a kterým bude možné jeho záměr financovat. Podrobné informace o dotačním programu nalezneme v programovém dokumentu, který jasně stanovuje podporované oblasti a cíle programu či typy žadatelů, kteří mohou o podporu požádat. Všechny programové dokumenty je možné najít na internetových stránkách řídících orgánů, které konkrétní program vyhlašují.

3) Podání žádosti o podporu

Tato žádost rozhodne o tom, zda budete úspěšní či ne. Při tvorbě žádosti můžete jako pomůcku využít příručku a metodické pokyny řídících orgánů. Mimo tištěné a elektronické verze těchto příruček můžete využít i konzultací s odbornými pracovníky či edukativní semináře apod.

Je nutné, aby žadatel vždy vyčkal na to, až bude pro jeho projektový záměr vyhlášena výzva. Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, který je rovněž dostupný na internetových stránkách řídících orgánů. Předběžný harmonogram výzev můžete najít na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs. Každá výzva jasně specifikuje své podmínky pro předložení žádosti o podporu, její délku, typ oprávněných žadatelů atd.

Žádost o dotaci včetně všech povinných podkladů a příloh musí být podána do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému MS 2014, který je dostupný na https://mseu.mssf.cz/. Edukační video s instrukcemi pro vyplnění žádosti naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

4) Posouzení žádosti o podporu

Všechny podané žádosti o podporu následně vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce. Posouzení žádosti probíhá dle hodnotících kritérií, která jsou vždy součástí výzvy. Ta je možné nalézt přímo v dotčené výzvě nebo v její navazující dokumentaci. V příručce pro žadatele /příjemce jsou k nalezení i informace o průběhu hodnocení.

Pro programové období 2014-2020 došlo ke sjednocení pravidel hodnocení projektů napříč programy a byly nastaveny nástroje, které umožní zvýšit transparentnost celého procesu. Žadatelé by měli být podrobně informováni o výsledku hodnocení projektů. V případě negativního výsledku hodnocení má žadatel právo se odvolat, což v předešlém období nebylo možné.

Následné body již směřují k praktické realizaci Vámi vytvořeného projektu.

5) Realizace projektu

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Ta detailně stanoví podmínky realizace projektu, jako jsou pravidla pro výběr dodavatelů, povinná publicita, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. 

6) Žádost o platbu

Finance později obdržíte na základě tzv. žádosti o platbu podané řídicímu orgánu nebo zastupující instituci. Platby mohou mít různé podoby - proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba) nebo využití tzv. kombinovaných plateb. Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídící orgán.

7) Vyhodnocení a vyúčtování

Při předložení žádosti o platbu je nutné prokázat, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané smlouvě. Je proto vhodné průběžně pořizovat fotografie, prezenční listiny, předávací protokoly apod., kterými budete později dokládat faktury.

Řídící orgán následně zkontroluje, zda jsou Vaše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, obdržíte příslušnou finanční částku. V případě, že jsou některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jste některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně, řídící orgán přistoupí ke korekci a požadovanou částku o ni sníží.

8) Kontrola na místě

Kromě administrativní kontroly je nutné počítat také s tzv. kontrolou na místě. Kontrolovat lze projektovou dokumentaci, fyzický stav projektu (zda skutečná realizace odpovídá plánovanému záměru), finanční stránku apod. Kontrola vždy sestaví protokol, ve kterém jsou shrnuty poznatky a opatření, které musíte následně vykonat, abyste se vyhnuli případným sankcím. Kontroly mohou být plánované i namátkové. Pro zajištění bezproblémového průběhu kontrol je doporučeno mít veškerou dokumentaci na jednom místě, pořizovat zápisy z jednání, uchovávat originály dokumentů i veškerou korespondenci včetně elektronické, nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu apod. Je také důležité včas nahlásit řídícímu orgánu všechny případné změny během realizace projektu.

9) Publicita projektu

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této pomoci v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů. Ta má jasně definovaná pravidla, která jsou uvedena v Příručkách pro žadatele a příjemce. V případě projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po dokončení náročnějšího projektu jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

10) Udržitelnost projektu

Po proplacení poslední platby starost o Váš projekt nekončí. Od tohoto momentu je potřeba udržovat cíle projektu i bez dotací po dobu, ke které jste se zavázali ve smlouvě. Nejčastěji požadované doba udržitelnosti projektu je pět let, u vybraných projektů může být pouze tři roky. V případě, že nezajistíte udržitelnost projektu, může Vám být uložena sankce. V krajním případě může být požadováno vrácení části nebo i celé dotace.

Ucelené a detailní informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Studenti mají široké možnosti absolvování stáží v některé z evropských institucí.

Evropská komise vyhlašuje výběrová řízení dvakrát do roka. Stáž v Evropské komisi trvá šest měsíců a důležitými předpoklady je alespoň bakalářský titul, znalost dvou oficiálních jazyků a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Další možností je překladatelská stáž v Evropské komisi. Uchazeči mimo základních podmínek musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Evropský parlament nabízí hned několik typů stáží. Nabízí možnost jak vysokoškolským absolventům, tak absolventům středních škol či překladatelské stáže. Více informací k jednotlivým druhům stáží naleznete v českém jazyce na adrese:http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00047/St%C3%A1%C5%BEe

Rada Evropské unie nabízí jak placené, tak neplacené stáže, o nichž více informací naleznete na:http://www.consilium.europa.eu/cs/general-secretariat/jobs/traineeships/.

Možnost stáže nabízí nejen výše zmíněné instituce, ale i mnoho dalších. Přehledný souhrn základních informací o dalších možnostech stáží naleznete na http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_cs.htm

Stáž můžete absolvovat i přímo v kanceláři pana poslance Tomáše Zdechovského, konkrétní postup naleznete v jedné z otázek výše.

Na programové období 2014-2020 byl vytvořen program Erasmus +, který podporuje rozvoj dovedností mladých lidí, snaží se zvýšit jejich šanci získat dobré zaměstnání, a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur.

Z programu je možné získat podporu na skutečně rozličné druhy projektů a to například partnerství mezi školami, příležitosti pro pedagogy, ale také na mobilitu mladých lidí a mnoho dalšího.

Kompletní informace o Erasmu + naleznete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Poslanec ze své pozice nemá přímý vliv na pomoc v získání dotací z EU. Při získání dotací Vám může pomoci návod, který je uveden v jedné z výše uvedených otázek.

V první řadě je nutné vyhledat právní pomoc. Mezi organizace, které můžete v případě nutnosti oslovit, je Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnější informace naleznete:http://www.ospod.cz/informace/obecne/. Další možností je obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, mezi jehož hlavní úkoly patří zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku, mezinárodní osvojení. Bližší informace naleznete na http://www.umpod.cz/urad/. V tíživých životních situacích se můžete obrátit i na kancelář Veřejného ochránce práv, který Vám může pomoci například s podáním stížnosti na úřady či s podobnými úkony. Internetové stránky veřejného ochránce práv k nalezení na http://www.ochrance.cz/. Mezi další organizace zabývající se danou problematikou je Unie otců http://www.unie-otcu.cz/ či Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI http://wwwstranka.wix.com/dcicz nebo Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.http://www.viod.cz/cz/viod/domaci.html, který kromě vzdělávací činnosti zajišťuje i provoz informačního střediska ve vazbě na mezinárodní ochranu dětí a EU.

V případě vyčerpání všech dostupných právních možností máte právo obrátit se na Soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Stěžejní částí práce poslance je jeho působení a práce ve výborech Evropského parlamentu. Každý poslanec je součástí jednoho nebo i více výborů. Konkrétně pan poslanec Tomáš Zdechovský je členem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), kde zastává funkci vice-koordinátora. V Rozpočtovém výboru je pan poslanec náhradníkem. Dále působí v delegaci pro vztahy s Čínou a s Japonskem. Kromě projednávání legislativy ve výborech patří ke každodenní práci i mnoho dalších schůzek s lidmi z nejrůznějších oborů.

Jednou v měsíci se koná ve Štrasburku plenární zasedání, kde dochází k závěrečnému projednávání návrhů a k hlasování, kterého se také každý poslanec zúčastní.

V průběhu tzv. zelených týdnů se pan poslanec zúčastňuje nejrůznějších seminářů, besed a akcí v České republice.

Potkáte mě i na sociálních sítích

Tomáš Zdechovský
na Facebooku
26. 09. 2018

Když jezdím debatovat za studenty do škol, často se mě ptají na různé pikantní otázky. Jako třeba tady na základce ve Svitavách. ?Jaký jsem udělal průšvih? Můj největší průšvih byl, když mě chytili…

24. 09. 2018

?Dneska pomáhám s kampaní v Havířově. To a mnohem víc najdete na mém Instagramu @Tomzdechovskyofficial. Sledujte mě.➡️ https://www.instagram.com/tomzdechovskyofficial/

24. 09. 2018

Na ZŠ T.G.M Borohrádek jsem dětem předal cenu za nejlepší školní časopis roku 2018. Jsou fakt šikovní.? A víte co? Když jsem tam tak mezi těmi dětmi stál, vzpomněl jsem si na sebe, a na svá…

23. 09. 2018

Dnes jsme na dožínkách diskutovali se zemědělci z Pardubického kraje a děkovali jim za úrodu. Nebyl to lehký rok. Jsem moc rád, že namísto nářků jsme opět slyšeli řadu konstruktivních podnětů a…

22. 09. 2018

Dnes jsem osobně podpořil protesty pákistánských křesťanů v Ženevě před sídlem OSN. OSN soustavně naprosto neomluvitelně zavírá oči před systematickým násilím, vražděním, teroristickými útoky,…

21. 09. 2018

Tento dopis mi poslal Orbán Viktor. Děkuje mi za mé hlasování ohledně trestání Maďarska. Víte, proč jsem nehlasoval jako většina ostatních europoslanců? V Maďarsku jsem za poslední čtyři roky byl…

20. 09. 2018

?Spor o přijetí nebo nepřijetí syrských sirotků se nám v Česku během posledních pár dní pěkně vyhrotil. Podle mě ale celkem zbytečně.⤵️ Premiér Babiš není diplomat. I kdybych si sebevíc myslel, že…

19. 09. 2018

V Evropském parlamentu jsme teď hodně řešili střet zájmů Andreje Babiše. Transparency International ČR našla na Slovensku důkaz, že převedení firmy Agrofert do svěřenského fondu je pouze formální a…

19. 09. 2018

Transparency International ČR našla na Slovensku důkaz, že převedení firmy Agrofert do svěřenského fondu je pouze formální a Andrej Babiš má svůj podnik stále pod kontrolou.?Což je střet zájmů jako…

18. 09. 2018

Představa některých politiků, že budou bojovat za demokracii ve světě tím, že budou z Česka někoho kritizovat, je absolutně mylná. Vztahy mezi lidmi se tvoří vzájemnou diskusí a poznáním jeden…

Tomáš Zdechovský
Instagram
25. 09. 2018

Na ZŠ T.G.M Borohrádek jsem dětem předal cenu za nejlepší školní časopis roku 2018. Jsou fakt šikovní.😊 A víte co? Když jsem tam tak mezi těmi dětmi stál, vzpomněl jsem si na sebe, a na svá studentská léta. V mládí jsem totiž taky hodně psal. Chtěl jsem být novinářem, a tak jsem šel studovat žurnalistiku na Masarykovu univerzitu. Novinařinou jsem se nakonec pár let živil, a fakt mě to bavilo. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych mohl být jednou europoslanec. A jak to dopadlo, všichni víme. Cesty osudu jsou prostě nevyzpytatelné.😉 #skola #school #student #cesko #czechrepublic #europoslanec #journalist #novinari #casopisroku #borohradek #zakładka Foto @veravernerova

Na ZŠ T.G.M Borohrádek jsem dětem předal cenu za nejlepší školní časopis roku 2018. Jsou fakt šikovní.😊 A víte co? Když jsem tam tak mezi těmi dětmi stál, vzpomněl jsem si na sebe, a na svá studentská léta. V mládí jsem totiž taky hodně psal. Chtěl jsem být novinářem, a tak jsem šel studovat žurnalistiku na Masarykovu univerzitu.
Novinařinou jsem se nakonec pár let živil, a fakt mě to bavilo. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych mohl být jednou europoslanec. A jak to dopadlo, všichni víme. Cesty osudu jsou prostě nevyzpytatelné.😉
#skola #school #student #cesko #czechrepublic #europoslanec #journalist #novinari #casopisroku #borohradek #zakładka Foto @veravernerova
24. 09. 2018

Dnes jsme na dožínkách diskutovali se zemedělci z Pardubického kraje a děkovali jim za úrodu. Nebyl to lehký rok. Jsem moc rád, že namísto nářků jsme opět slyšeli řadu konstruktivních podnětů a návrhů na zamyšlení. Za to máte mé uznání ❤️ a 👍🏻 #pardubice #dozinky #zemedelstvi #zemedelec #zemedelskefoto #nofilter #czechrepublic #tradice #czechtradition #pardubickykraj foto @pavel.h.veverka

Dnes jsme na dožínkách diskutovali se zemedělci z Pardubického kraje a děkovali jim za úrodu. Nebyl to lehký rok. Jsem moc rád, že namísto nářků jsme opět slyšeli řadu konstruktivních podnětů a návrhů na zamyšlení. Za to máte mé uznání ❤️ a 👍🏻 #pardubice #dozinky #zemedelstvi #zemedelec #zemedelskefoto #nofilter #czechrepublic #tradice #czechtradition #pardubickykraj foto @pavel.h.veverka
22. 09. 2018

Vstoupit nebo nevstoupit? Toť otázka... 🤷🏻‍♂️ #taiwan #taipei #nightlife #nightmarket #reallife

Vstoupit nebo nevstoupit? Toť otázka... 🤷🏻‍♂️ #taiwan #taipei #nightlife #nightmarket #reallife
19. 09. 2018

V Evropském parlamentu jsme teď hodně řešili střet zájmů Andreje Babiše. Transparency International ČR našla na Slovensku důkaz, že převedení firmy Agrofert do svěřenského fondu je pouze formální a Andrej Babiš má svůj podnik stále pod kontrolou. 👉To je ale proti dotačním předpisům EU a střet zájmů jako blázen! Jednoduše řečeno: NIKDO nemůže rozhodovat o dotacích a zároveň z nich mít profit.❌ Vyzvali jsme proto Evropskou komisi, aby se k tomu jasně vyjádřila. Ve výsledku půjde vlastně o precedent, protože kauzu podobných rozměrů ještě nikdy neřešila. Já jsem přesvědčený, že pokud se chce do budoucna Andrej Babiš vyhnout podezření ze střetu zájmů, musí se rozhodnout. Buď bude premiérem nebo podnikatelem. Žádná jiná možnost ve fungující demokracii neexistuje. Krásně celý případ zpracovali Reportéři ČT. Tak se na to mrkněte v archivu. 😉 #babis #stretzajmu #dotace #europeanunion #europeanparliament #eu #europeancommission #europoslanec #czechmep

V Evropském parlamentu jsme teď hodně řešili střet zájmů Andreje Babiše. Transparency International ČR našla na Slovensku důkaz, že převedení firmy Agrofert do svěřenského fondu je pouze formální a Andrej Babiš má svůj podnik stále pod kontrolou. 👉To je ale proti dotačním předpisům EU a střet zájmů jako blázen! Jednoduše řečeno: NIKDO nemůže rozhodovat o dotacích a zároveň z nich mít profit.❌ Vyzvali jsme proto Evropskou komisi, aby se k tomu jasně vyjádřila. Ve výsledku půjde vlastně o precedent, protože kauzu podobných rozměrů ještě nikdy neřešila.

Já jsem přesvědčený, že pokud se chce do budoucna Andrej Babiš vyhnout podezření ze střetu zájmů, musí se rozhodnout. Buď bude premiérem nebo podnikatelem. Žádná jiná možnost ve fungující demokracii neexistuje.

Krásně celý případ zpracovali Reportéři ČT. Tak se na to mrkněte v archivu. 😉
#babis #stretzajmu #dotace #europeanunion #europeanparliament #eu #europeancommission #europoslanec #czechmep
18. 09. 2018

Představa některých politiků, že budou bojovat za demokracii ve světě tím, že budou z Česka někoho kritizovat, je absolutně mylná. Vztahy mezi lidmi se tvoří vzájemnou diskusí a poznáním jeden druhého. Jsme s několika kolegy na pracovní návštěvě Taiwanu. Včera jsme se potkali s ministrem zahraničí a jeho náměstky. Diskutovali jsme o naší spolupráci nejen v ekonomické oblasti, ale i v oblasti školství, vědy nebo boje proti fake news. Pro mě osobně je Taiwan obrovskou inspirací v oblasti digitální ekonomiky. Na tomto musíme opravdu zapracovat, jinak nám oproti světu ujede vlak. A ještě jedno zajímavé poznání. Anglické filmy vysílají televize s titulky. Možná proto mluví tak dobře všichni anglicky. #taiwan #asia #delegation #delegace #europeanparliament #europeanunion #europoslanec #visit #asie #work #economy

Představa některých politiků, že budou bojovat za demokracii ve světě tím, že budou z Česka někoho kritizovat, je absolutně mylná. Vztahy mezi lidmi se tvoří vzájemnou diskusí a poznáním jeden druhého.

Jsme s několika kolegy na pracovní návštěvě Taiwanu. Včera jsme se potkali s ministrem zahraničí a jeho náměstky. Diskutovali jsme o naší spolupráci nejen v ekonomické oblasti, ale i v oblasti školství, vědy nebo boje proti fake news. Pro mě osobně je Taiwan obrovskou inspirací v oblasti digitální ekonomiky. Na tomto musíme opravdu zapracovat, jinak nám oproti světu ujede vlak.

A ještě jedno zajímavé poznání. Anglické filmy vysílají televize s titulky. Možná proto mluví tak dobře všichni anglicky.
#taiwan #asia #delegation #delegace #europeanparliament #europeanunion #europoslanec #visit #asie #work #economy
18. 09. 2018

Moje předškolačka 💋❤️🐥 My little student 👩‍🎓 #skolacka #skola #tony #antonie #tonicka #firstschoolday #prvniskolniden #czechgirl #fathersdaughter

Moje předškolačka 💋❤️🐥 My little student 👩‍🎓 #skolacka #skola #tony #antonie #tonicka #firstschoolday #prvniskolniden #czechgirl #fathersdaughter
17. 09. 2018

🎥 Další a další rozhovor. Tentokrát pro maďarskou televizi. #interview #rozhovor #tv #television #hungary #europeanparliament #europoslanec #europeanunion #eu

🎥 Další a další rozhovor. Tentokrát pro maďarskou televizi.
#interview #rozhovor #tv #television #hungary #europeanparliament #europoslanec #europeanunion #eu
15. 09. 2018

Zákoutí Českého Krumlova - jednoho z nejkrásnějších a nejvíce romantických míst na světě 🌍❤️ Český Krumlov - one of the most beautiful and romantic cities on the planet 🌍 ❤️ #visitcz #czechrepublic #ceskykrumlov #krumlov #cesko #mesto #cityscape #cityview #romantic #architecture #history #historicalplace #jiznicechy #southbohemia #bohemia #paradise

Zákoutí Českého Krumlova - jednoho z nejkrásnějších a nejvíce romantických míst na světě 🌍❤️ Český Krumlov - one of the most beautiful and romantic cities on the planet 🌍 ❤️ #visitcz #czechrepublic #ceskykrumlov #krumlov #cesko #mesto #cityscape #cityview #romantic #architecture #history #historicalplace #jiznicechy #southbohemia #bohemia #paradise
12. 09. 2018

Tradiční rumunský kroj. Včera jsem ho dostal od jedné rumunské kolegyně europoslankyně. Když jsem v něm přišel do kanceláře, má asistentka se nejdřív smála a pak mě hned vyfotila. Tak to tady máte.😁 #romania #rumunsko #evropskyparlament #strasbourg #evropa #europoslanec #eu #czechmep

Tradiční rumunský kroj. Včera jsem ho dostal od jedné rumunské kolegyně europoslankyně. Když jsem v něm přišel do kanceláře, má asistentka se nejdřív smála a pak mě hned vyfotila. Tak to tady máte.😁
#romania #rumunsko #evropskyparlament #strasbourg #evropa #europoslanec #eu #czechmep
Tomáš Zdechovský
na Blog / iDNES.cz
20. 09. 2018

Spor o sirotky ze Sýrie je zbytečně vyhrocený
Když jsem poprvé z úst Michaely Šojdrové slyšel o návrhu přijmout z Řecka nějaké nezletilé bez…

17. 09. 2018

Jsou Švédští demokraté neonacistické zrůdy? Trochu jiný pohled na švédské volby
Švédsko má za sebou důležité parlamentní volby. Samotné výsledky nepřinesly žádné velké překvapení,…

11. 09. 2018

V RVHP jsme akorát drželi hubu a krok!
Nedávno mě velmi zaujal rozhovor s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem…

30. 08. 2018

Vražda proudem je nesmysl. Případ Kramný se musí znovu otevřít!
Je jen málo kauz, které vyvolávají tak silné emoce, jako kauza Petra Kramného. Nikdo ale zatím…

27. 08. 2018

Naivita a politická korektnost "demokratů" pomáhají populistům vyhrát volby
Evropské společnosti se více či méně potýkají se dvěma obrovskými překážkami bránícími smysluplnému…

16. 08. 2018

BBC: Takový normální úchyl z Barnevernetu
Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že Vám byly děti násilím odebrány kvůli posudku usvědčeného…

13. 08. 2018

Proč nejezdíme zachraňovat migranty i do Indického oceánu?
Během podzimu 2017 začali různí pašeráci lidí měnit taktiku. Tím, jak Itálie přitvrdila v migrační…

08. 08. 2018

Nelegální migrace zavádí v Evropě novodobé otrokářství
Jak souvisí levné ovoce a zelenina s nelegální imigrací a novodobým otroctvím? Rozhodně více, než…

03. 08. 2018

Opravdu jsou české dětské domovy plné nešťastných dětí?
V rozhovoru pro xTV jsem řekl, že existují děti, kterým dětské domovy vyhovují a nechtějí do rodin.…

31. 07. 2018

Státem placené alimenty jsou jen další nesmysl
Představte si situaci, že Vám někdo dluží, nepomáhají rozsudky soudu a státní systém prostě selhává…

Novinky Pravidelně
přímo na váš e-mail
Copyright ESMEDIA Interactive s.r.o.