FAQ

Ať už jste podnikatel, regionální politik či soukromá osoba, pokud Vás zajímá konkrétní politická oblast nebo máte palčivé otázky, se kterými Vám mohu poradit, obraťte se na mne. Nejjednodušším způsobem, jak si se mnou domluvit schůzku, je kontaktovat můj tým v České republice na emailové adrese zdechovsky@zdechovsky.eu či přímo mne osobně na adrese tomas.zdechovsky@ep.europa.eu. Další informace naleznete na mých webových stránkách http://zdechovsky.eu/contact .

Do našeho týmu neustále hledáme mladé, talentované a ambiciózní lidi, kteří se zajímají o evropskou politiku a právo. Aktuální výběrová řízení nabízíme skrze naše webové stránky. Nenajdete-li na stránkách aktuální nabídku, neváhejte zaslat svůj motivační dopis a životopis přímo na mou emailovou adresu tomas.zdechovsky@ep.europa.eu. Zajímá-li Vás také stáž v dalších evropských institucích, podívejte se na mé webové stránky, kde jsou publikovány další možnosti stáží http://zdechovsky.eu/links.

Naše kancelář pořádá dvakrát do roka zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu pro studenty středních škol z celé České republiky. Na jaře se studijní cesta zpravidla koná do Bruselu, během podzimu pak do štrasburského sídla. Pokud má vaše střední škola zájem využít nabídky zájezdu, je potřeba, abyste formou soutěže na evropské téma vybrali žáky, kteří se zájezdu účastní. Poté kontaktujte náš tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu a domluvte si případný termín.

Pokud chcete jako jednotlivec navštívit sídlo EP ve Štrasburku, sledujte naše internetové stránky, kde vypisujeme soutěže na evropská témata o zájezdy právě do Štrasburku.

Aktuální informace o výsledcích jednání, rozhodnutí a hlasování Evropského parlamentu můžete najít na oficiálních stránkách Evropského parlamentu http://www.europarl.europa.eu/portal/cs, které jsou dostupné v českém jazyce. Po otevření záložky „Plenární zasedání“ najdete konkrétní informace o jednáních i hlasování. Na stránkách je taktéž možné najít podrobné informace týkající se poslanců Evropského parlamentu. Další užitečný odkaz je http://www.votewatch.eu/, kde je možné nalézt informace o tom, jak který poslanec hlasoval.

Podnikatelé mohou využít hned několik zdrojů financování z EU. První možností je podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů, především v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, případně pak operačního programu Zaměstnanost. K získání prostředků ze strukturálních fondů je nutné podat tzv. projektovou žádost. Bližší informace včetně aktuálních výzev v rámci operačních programů a návodu na vyplnění projektové žádosti naleznete na webovém portálu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další možností získání financí, především pro malé podniky, jsou zvýhodněné úvěry či poskytnutí záruk od bank za podpory Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu a dalších institucí. Bližší informace naleznete na http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_cs.htm.

Můžete také využít možnosti přihlásit se do evropských veřejných zakázek, a to prostřednictvím systému TED (Tenders Electronic Daily), který je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU", vyhrazenou pro evropské veřejné zakázky. TED nabízí bezplatný přístup k obchodním příležitostem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru i v dalších zemích. Oznámení o veřejných zakázkách můžete procházet či vyhledávat v nich a následně je třídit dle země, regionu, obchodního sektoru a mnoha dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve 24 úředních jazycích EU. Systém TED můžete najít na http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

V případě, že chcete, abych se zúčastnil Vámi připravované akce, kontaktujte s dostatečným předstihem můj tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu, případně přímo mě osobně na tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu. Pro jednodušší komunikaci nezapomeňte do e-mailu připojit i konkrétní téma a stručný popis připravované akce.

Poslanec Evropského parlamentu nemá přímé kompetence, kterými by mohl ovlivnit stav českého školství. V případě konkrétních podnětů může na základě vlastní iniciativy dopisem či při osobním setkání vyzvat kompetentní osoby ke zlepšení situace či k posunu v konkrétním případě.

Jednotný vnitřní trh Evropské unie, jakožto prostor bez vnitřních hranic, který umožňuje volný pohyb osob, služeb a kapitálu, usnadňuje přístup českých firem na trh Evropské unie. Máte-li v úmyslu začít podnikat v jiné zemi EU nebo expandovat do jiné země, můžete se obrátit na příslušné kontaktní místo v daném státě na http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_cs.htm, kde vám podají informace o tamních předpisech. Požadavky související se začátkem podnikání se v jednotlivých členských státech liší. Avšak EU členským zemím doporučuje, aby se v této oblasti řídily určitými pravidly, z nichž namátkou zmíníme například založení podniku, které by nemělo trvat déle než 3 pracovní dny. Bližší informace naleznete na http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_cs.htm.

V případě, že máte dotaz týkající se EU, můžete se obrátit na síť informačních středisek Europe Direct. Středisko ve vašem okolí a kontakty naleznete na http://www.europe-direct.cz/. Vaše otázky můžete směřovat také na síť Eurocenter, které zřizuje Úřad vlády a jejichž seznam naleznete na https://www.euroskop.cz/ecms/. Zároveň můžete využít služby Evropského domu v Praze, který kromě užitečných informací nabízí také širokou škálu kulturních akcí a besed. Aktuálně připravované akce naleznete na http://evropskydum.cz/, kde jsou k dispozici i kontakty na zastoupení Evropské komise v ČR a informační kancelář Evropského parlamentu.

Pokud chcete položit svůj dotaz přímo Evropskému parlamentu, můžete tak učinit prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese: https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/askEP.html. Dotaz můžete položit i v českém jazyce, v takovém případě obdržíte odpověď rovněž v češtině.

Otázku na Evropskou komisi můžete odeslat prostřednictvím tohoto formuláře na http://europa.eu/contact/write-to-us/index_cs.htm. Stejně jako v případě EP ji můžete položit v češtině. Pokud chcete kontaktovat Radu či Evropskou radu, můžete na tomto místě: http://www.consilium.europa.eu/cs/contact/general-enquiries/

Postup pro podání žádosti o získání dotace z evropských fondů je komplexní proces, který se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

1) Vytvoření projektového záměru

Úplně na úvod je nutné začít vytvořením podrobného projektového záměru, ve kterém přesně stanovíte, na co peníze potřebujete a k čemu je chcete použít. Dále je nutné, aby byl v projektu jasně specifikovaný cíl a aby měl dokument logickou strukturu. V neposlední řadě věnujte dostatečnou pozornost finanční stránce projektu.

2) Nalezení vhodného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš záměr

V úvodu jste stanovili cíl a nyní musíte dle podmínek vypsaných dotačních programů pro dané období najít ten, který nejlépe odpovídá stanovenému cíli Vašeho projektu a kterým bude možné jeho záměr financovat. Podrobné informace o dotačním programu nalezneme v programovém dokumentu, který jasně stanovuje podporované oblasti a cíle programu či typy žadatelů, kteří mohou o podporu požádat. Všechny programové dokumenty je možné najít na internetových stránkách řídících orgánů, které konkrétní program vyhlašují.

3) Podání žádosti o podporu

Tato žádost rozhodne o tom, zda budete úspěšní či ne. Při tvorbě žádosti můžete jako pomůcku využít příručku a metodické pokyny řídících orgánů. Mimo tištěné a elektronické verze těchto příruček můžete využít i konzultací s odbornými pracovníky či edukativní semináře apod.

Je nutné, aby žadatel vždy vyčkal na to, až bude pro jeho projektový záměr vyhlášena výzva. Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, který je rovněž dostupný na internetových stránkách řídících orgánů. Předběžný harmonogram výzev můžete najít na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs. Každá výzva jasně specifikuje své podmínky pro předložení žádosti o podporu, její délku, typ oprávněných žadatelů atd.

Žádost o dotaci včetně všech povinných podkladů a příloh musí být podána do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému MS 2014, který je dostupný na https://mseu.mssf.cz/. Edukační video s instrukcemi pro vyplnění žádosti naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

4) Posouzení žádosti o podporu

Všechny podané žádosti o podporu následně vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce. Posouzení žádosti probíhá dle hodnotících kritérií, která jsou vždy součástí výzvy. Ta je možné nalézt přímo v dotčené výzvě nebo v její navazující dokumentaci. V příručce pro žadatele /příjemce jsou k nalezení i informace o průběhu hodnocení.

Pro programové období 2014-2020 došlo ke sjednocení pravidel hodnocení projektů napříč programy a byly nastaveny nástroje, které umožní zvýšit transparentnost celého procesu. Žadatelé by měli být podrobně informováni o výsledku hodnocení projektů. V případě negativního výsledku hodnocení má žadatel právo se odvolat, což v předešlém období nebylo možné.

Následné body již směřují k praktické realizaci Vámi vytvořeného projektu.

5) Realizace projektu

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Ta detailně stanoví podmínky realizace projektu, jako jsou pravidla pro výběr dodavatelů, povinná publicita, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. 

6) Žádost o platbu

Finance později obdržíte na základě tzv. žádosti o platbu podané řídicímu orgánu nebo zastupující instituci. Platby mohou mít různé podoby - proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba) nebo využití tzv. kombinovaných plateb. Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídící orgán.

7) Vyhodnocení a vyúčtování

Při předložení žádosti o platbu je nutné prokázat, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané smlouvě. Je proto vhodné průběžně pořizovat fotografie, prezenční listiny, předávací protokoly apod., kterými budete později dokládat faktury.

Řídící orgán následně zkontroluje, zda jsou Vaše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, obdržíte příslušnou finanční částku. V případě, že jsou některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jste některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně, řídící orgán přistoupí ke korekci a požadovanou částku o ni sníží.

8) Kontrola na místě

Kromě administrativní kontroly je nutné počítat také s tzv. kontrolou na místě. Kontrolovat lze projektovou dokumentaci, fyzický stav projektu (zda skutečná realizace odpovídá plánovanému záměru), finanční stránku apod. Kontrola vždy sestaví protokol, ve kterém jsou shrnuty poznatky a opatření, které musíte následně vykonat, abyste se vyhnuli případným sankcím. Kontroly mohou být plánované i namátkové. Pro zajištění bezproblémového průběhu kontrol je doporučeno mít veškerou dokumentaci na jednom místě, pořizovat zápisy z jednání, uchovávat originály dokumentů i veškerou korespondenci včetně elektronické, nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu apod. Je také důležité včas nahlásit řídícímu orgánu všechny případné změny během realizace projektu.

9) Publicita projektu

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této pomoci v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů. Ta má jasně definovaná pravidla, která jsou uvedena v Příručkách pro žadatele a příjemce. V případě projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po dokončení náročnějšího projektu jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

10) Udržitelnost projektu

Po proplacení poslední platby starost o Váš projekt nekončí. Od tohoto momentu je potřeba udržovat cíle projektu i bez dotací po dobu, ke které jste se zavázali ve smlouvě. Nejčastěji požadované doba udržitelnosti projektu je pět let, u vybraných projektů může být pouze tři roky. V případě, že nezajistíte udržitelnost projektu, může Vám být uložena sankce. V krajním případě může být požadováno vrácení části nebo i celé dotace.

Ucelené a detailní informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Evropská unie si je vědoma nutnosti jednotného přístupu všech členských států v řešení migrační krize. V září byl schválen systém přerozdělování migrantů obecně známý jako systém kvót, na základě kterého má každá členská země přijmout konkrétní počet uprchlíků.

Dalším prvkem zavedeným v boji proti migrační vlně je systém tzv. hotspotů v členských státech na vnější hranici EU, v rámci kterých jsou rozmístěné podpůrné jednotky, které mají pomáhat členským státům plnit svou odpovědnost a povinnost. Tyto jednotky jsou tvořeny ze zástupců Evropského azylového úřadu, Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX) a Jednotky Evropské unie pro justiční spolupráci (EUROJUST), spolupracují s orgány členských států, na jejichž území se nachází. Prozatím byly zavedeny hotspoty v Itálii a Řecku. Podpora, kterou hotspoty zprostředkovávají je především v podobě registrace, identifikace a odebírání otisků prstů uchazečů o azyl.

Velmi důležitou funkcí hotspotů je také procedura navrácení, která představuje systém integrovaného řízení návratů, a která využívá systému výměny informací v EU, aby zahrnovala rozhodnutí o navracení a zákazu vstupu.

Studenti mají široké možnosti absolvování stáží v některé z evropských institucí.

Evropská komise vyhlašuje výběrová řízení dvakrát do roka. Stáž v Evropské komisi trvá šest měsíců a důležitými předpoklady je alespoň bakalářský titul, znalost dvou oficiálních jazyků a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Další možností je překladatelská stáž v Evropské komisi. Uchazeči mimo základních podmínek musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Evropský parlament nabízí hned několik typů stáží. Nabízí možnost jak vysokoškolským absolventům, tak absolventům středních škol či překladatelské stáže. Více informací k jednotlivým druhům stáží naleznete v českém jazyce na adrese:http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00047/St%C3%A1%C5%BEe

Rada Evropské unie nabízí jak placené, tak neplacené stáže, o nichž více informací naleznete na:http://www.consilium.europa.eu/cs/general-secretariat/jobs/traineeships/.

Možnost stáže nabízí nejen výše zmíněné instituce, ale i mnoho dalších. Přehledný souhrn základních informací o dalších možnostech stáží naleznete na http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_cs.htm

Stáž můžete absolvovat i přímo v kanceláři pana poslance Tomáše Zdechovského, konkrétní postup naleznete v jedné z otázek výše.

Na programové období 2014-2020 byl vytvořen program Erasmus +, který podporuje rozvoj dovedností mladých lidí, snaží se zvýšit jejich šanci získat dobré zaměstnání, a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur.

Z programu je možné získat podporu na skutečně rozličné druhy projektů a to například partnerství mezi školami, příležitosti pro pedagogy, ale také na mobilitu mladých lidí a mnoho dalšího.

Kompletní informace o Erasmu + naleznete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Stěžejní částí práce poslance je jeho působení a práce ve výborech Evropského parlamentu. Každý poslanec je součástí jednoho nebo i více výborů. Konkrétně pan poslanec Tomáš Zdechovský je členem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), kde zastává funkci vice-koordinátora. V Rozpočtovém výboru je pan poslanec náhradníkem. Dále působí v delegaci pro vztahy s Čínou a s Japonskem. Kromě projednávání legislativy ve výborech patří ke každodenní práci i mnoho dalších schůzek s lidmi z nejrůznějších oborů.

Jednou v měsíci se koná ve Štrasburku plenární zasedání, kde dochází k závěrečnému projednávání návrhů a k hlasování, kterého se také každý poslanec zúčastní.

V průběhu tzv. zelených týdnů se pan poslanec zúčastňuje nejrůznějších seminářů, besed a akcí v České republice.

Poslanec ze své pozice nemá přímý vliv na pomoc v získání dotací z EU. Při získání dotací Vám může pomoci návod, který je uveden v jedné z výše uvedených otázek.

Česká republika se zapojuje do opatření, která zavedla Evropská unie. Naše republika se zapojila například do společné ochrany vnějších hranic, kdy poskytla své policejní jednotky. Dále se také zavázala přijmout stanovené množství žadatelů o azyl.

Co se týče kvót, hlasoval jsem vždy proti (na frakci, v parlamentu i na výborech). V tomto je můj názor naprosto konstantní a měnit se nebude. V otázce kvót budou mít konečné slovo členské státy, nikoli EU. K tomu ještě dodávám, že dlouhodobě patříme spolu s Poláky, Slováky, Maďary nebo Pobaltskými státy mezi největší odpůrce přijetí povinných kvót. Rozhodnutí o povinných počtech přijatých uprchlíků je tedy v kompetenci členských států. Není třeba se obávat toho, že by nám kdokoli diktoval přijmout určený počet uprchlíků.

Zkrátka a dobře, jde hlavně o to, aby státy EU sjednotily svoji strategii azylové politiky. Na území EU v žádném případě nebudou pouštěni lidé například s kriminální minulostí, nebo kterým byla v minulosti žádost o azyl opakovaně zamítnuta. Také je potřeba odmítnout všechny ekonomické imigranty. Tito lidé by měli být okamžitě vráceni do svých domovských zemí. Na výše uvedených zásadách jsem vždy trval a zůstane tomu tak i nadále.

V první řadě je nutné vyhledat právní pomoc. Mezi organizace, které můžete v případě nutnosti oslovit, je Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnější informace naleznete:http://www.ospod.cz/informace/obecne/. Další možností je obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, mezi jehož hlavní úkoly patří zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku, mezinárodní osvojení. Bližší informace naleznete na http://www.umpod.cz/urad/. V tíživých životních situacích se můžete obrátit i na kancelář Veřejného ochránce práv, který Vám může pomoci například s podáním stížnosti na úřady či s podobnými úkony. Internetové stránky veřejného ochránce práv k nalezení na http://www.ochrance.cz/. Mezi další organizace zabývající se danou problematikou je Unie otců http://www.unie-otcu.cz/ či Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI http://wwwstranka.wix.com/dcicz nebo Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.http://www.viod.cz/cz/viod/domaci.html, který kromě vzdělávací činnosti zajišťuje i provoz informačního střediska ve vazbě na mezinárodní ochranu dětí a EU.

V případě vyčerpání všech dostupných právních možností máte právo obrátit se na Soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Zavázal jsem se přispívat každý měsíc jednou šestinou svého platu na prospěšné projekty, proto pokud z nějakého důvodu potřebujete finanční podporu, neváhejte se na mě obrátit. Oficiální žádost zašlete na e-mailovou adresu zdechovsky@zdechovsky.eu.

Potkáte mě i na sociálních sítích

Tomáš Zdechovský
na Facebooku
20. 08. 2017

Dnes v noci to bude 49 let, co na naše území přijely tanky vojsk Varšavské smlouvy a ukončily tak veškeré naděje Čechoslováků na reformu režimu. Čest všem statečným, kteří se nebáli a postavili se…

20. 08. 2017

☝️Už zítra! Určitě přijďte, bude to hodně zajímavé. Těm z vás co to nevyjde, nesmutněte. Debatu můžete sledovat i živě, přímo tady na FB. ?

19. 08. 2017

?‍♀️?? Navštívil jsem soustředění soutěže DÍVKA České republiky ,,Hledáme sympatickou sportující dívku". Holky byly nejen krásné, ale spousta z nich také špičkové sportovkyně. ? Dívka České…

18. 08. 2017

Dnes jsem navštívil Uherský Brod a společně s panem starostou a místostarosty jsme měli velmi plodnou debatu. Probrali jsme to, jak lépe čerpat evropské dotace a jak díky nim vylepšit rozpočet obce. …

17. 08. 2017

Najet autem do neozbrojených a nevinných civilistů je vrchol zbabělosti. Koho ale může přemoci někdo tak ubohý? Nás ne! Nedáme se!

16. 08. 2017

Západ VS Východ. Kam podle vás patříme?

16. 08. 2017

Máme tady ? sezónu, není o čem psát, tak co si zase trošku nezadávat na EU? To přece funguje vždycky ne? Řekli si dneska redaktoři na iDNES.cz. Základem je emotivní nadpis a chytlavá náhledová…

15. 08. 2017

Letos jsem byl pozván jako řečník na tuto super akci.?‍? MyFace je unikátní konference, na které budou vystupovat známé osobnosti a odborníci z nejrůznějších oblastí z celé České a Slovenské…

Tomáš Zdechovský
na Blog / iDNES.cz
11. 08. 2017

Výstava spoutaných nahých žen feministkám nevadí a reklama na pivo ano?!
V srpnu se Praze uskuteční výstava Voayer, kde se lidé budou moci dotýkat skutečných nahých žen…

07. 08. 2017

Jaký je rozdíl mezi některými neziskovkami a pašeráky? Bohužel žádný
Když jsem před dvěma lety přinesl informace ze Sicílie o tom, že některé neziskovky jsou italskými…

31. 07. 2017

Norsko chce skrze gender a Barnevernet změnit Česko
Nedávno jsem narazil na norský článek s názvem De vet at i Norge stjeler vi barn. Název by se dal…

28. 07. 2017

Další obrovský skandál! EU chce zakázat tradiční hranolky!
Už i seriózní média potvrzují, že nám Brusel chce zakázat hranolky, protože jsou karcinogenní!…

21. 07. 2017

Podle Štrasburského soudu si nemůže dítě u pěstounů „zvyknout“
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku učinil přelomové rozhodnutí, které do budoucna velmi…

17. 07. 2017

Oslovení „dámy a pánové“ je opravdu diskriminační!
Je až k pláči, kolik diskriminace se děje ve světě a ani si to vůbec neuvědomujeme. Stačí nebýt…

14. 07. 2017

Nesmyslný mýtus o „mýtu ekonomických migrantů“
Před několika dny mě opravdu vytočila zpráva o tom, že ekonomičtí migranti jsou podle studie…

06. 07. 2017

Kritizovat koalici lidovců se starosty je hodně mimo mísu
Kdybych byl manažerem společnosti, která se rozhodne sloučit s jinou společností a po prvním…

29. 06. 2017

Jak dlouho budou soudní znalci šikanovat svými posudky nevinné lidi?
Česká justice má opravdu veliký problém. Je jím neomluvitelná a trestuhodná neodbornost soudních…

23. 06. 2017

Nový český státní tajemník pro EU nebo předvolební trik ČSSD
Každý, kdo si přečetl, že novým státním tajemníkem pro EU bude mladý sociální demokrat Aleš Chmelař…

Novinky Pravidelně
přímo na váš e-mail
Copyright ESMEDIA Interactive s.r.o.